Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu / Prof. Dr. Halil İnalcık

Dünya tarihinin ve Türk tarihinin en büyük sorularından biri, 14. yy.da Batı Anadolu'da ortaya çıkan bir…

Osmanlı Imparatorluğu’nun Tarihî Coğrafyası / Prof. Dr. Wolf Dieter Hütteroth

Onbeş onaltıncı yüzyıllardaki hızlı gelişimi sırasında, Osmanlı İmparatorluğu inanılmaz derecede farklı manzaralar içermekteydi: Akdeniz yakınlarında nemli,…

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşundan Fetret Dönemine / Prof. Dr. Feridun Emecen

Bir cihan devleti olarak tarih sahnesinde yer almış olan Osmanlı İmparatorluğu'nun Batı Anadolu'nun kuzey kesiminde küçük…

Oğuz Boyu ve 1040 Yılına Kadarki Yükselişi / Doç. Dr. Omid Safi

Selçuk ailesinin köklerini araştırırken, kaçınılmaz bir ironi ile karşı karşıya kalınır. Henüz üç nesil öncesine kadar…

Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu'da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle Orta Çağ tarihinde çok ehemmiyetli…

Türkmenler / Dr. Cem Tüysüz

Onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kent'te müslümanlığı kabul etmiş mühim bir Türk topluluğunun yaşadığı görülüyor.1 Bunların Oğuzlardan…

Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu’ya: Oğuzlar (Türkmenler) / Prof. Dr. Salim Koca

Türklerin topluca İslâm dinine ve medeniyeti çevresine girmeye başladıkları X. yüzyılda Türklük dünyası siyasî bakımdan tamamen…

Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri / Prof. Dr. Salim Cöhce

Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri / Prof. Dr. Salim Cöhce Kuzey Hindistan'da Akhun hakimiyetinin sona erdiği sıralarda batıdan…

Gazneliler / Prof. Dr. Erdoğan Merçil

Türklerin tarih boyunca yayılıp devletler kurdukları ülkelerden biri de Afganistan'dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II. yüzyıldan…

Karahanlılar Tarihi / Prof. Dr. Reşat Genç

Karahanlılar Devleti'ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en yaygın olanı…