Oğuz Boyu ve 1040 Yılına Kadarki Yükselişi / Doç. Dr. Omid Safi

Selçuk ailesinin köklerini araştırırken, kaçınılmaz bir ironi ile karşı karşıya kalınır. Henüz üç nesil öncesine kadar…

Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu'da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle Orta Çağ tarihinde çok ehemmiyetli…

Türkmenler / Dr. Cem Tüysüz

Onuncu yüzyılın ilk çeyreğinde Süt-Kent'te müslümanlığı kabul etmiş mühim bir Türk topluluğunun yaşadığı görülüyor.1 Bunların Oğuzlardan…

Sir Derya (Ceyhun) Boylarından Anadolu’ya: Oğuzlar (Türkmenler) / Prof. Dr. Salim Koca

Türklerin topluca İslâm dinine ve medeniyeti çevresine girmeye başladıkları X. yüzyılda Türklük dünyası siyasî bakımdan tamamen…

Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri / Prof. Dr. Salim Cöhce

Gaznelilerin Hindistan Hâkimiyetleri / Prof. Dr. Salim Cöhce Kuzey Hindistan'da Akhun hakimiyetinin sona erdiği sıralarda batıdan…

Gazneliler / Prof. Dr. Erdoğan Merçil

Türklerin tarih boyunca yayılıp devletler kurdukları ülkelerden biri de Afganistan'dır. Türkler bu bölgede M.Ö. II. yüzyıldan…

Karahanlılar Tarihi / Prof. Dr. Reşat Genç

Karahanlılar Devleti'ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en yaygın olanı…

İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet / Prof. Dr. Nesimi Yazıcı

"Benim elimle Tâlût adında bir Bulgar Müslüman oldu. Ona Abdullah adını verdim. Bu adamın karısı, anası…

Fâtımîler Devleti’nde Türkler

Türklerin, ilk İslam fetihleriyle birlikte İslam şehirlerine doğru gruplar halinde gelişleri, Emevilerin ilk halifesi Muaviye (661-680)…

Türkler ve İslâm Dünyası

İslâm ve dünya tarihinde önemli bir yer işgal eden Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinin 7. ve 8.…