Emeviler Dönemi Türk-Arap İlişkileri ve Türklerin İslâmlaşma Sürecinin Başlangıcı

Arap orduları Horasan'ın ardından Türklerin yoğun olarak yaşadığı Maveraünnehir ile Azerbaycan-Ermeniye bölgesini ele geçirmelerinin akabinde Hazar…

Emevîler Dönemi Sonuna Kadar Müslüman Arapların Türklerle İlk Münasebetleri

Araplarla Türklerin coğrafî açıdan komşu olmamaları nedeniyle İslam öncesi dönemde doğrudan bir ilişkilerinden bahsedilmez. Ancak bu…

Türkler ve İslâmiyet / Prof. Dr. Osman Turan

Yeni bir din veya medeniyetin kabulü, cemiyet içerisindeki inanış, düşünüş ve yaşayış gibi türlü bakımlardan husule…

Bir Akhun Prensi Tarhan Nizek / Prof. Dr. Enver Konukçu

Akhunlar, I.-VI. yy.'larda İran, Hind ve Çin arasında büyük bir imparatorluğun, daha doğru bir söyleyişle Türk…

Maveraünnehir’e İslâm’ın Girişi / Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurt

Maveraünnehir, bireysel birtakım çabaların ötesinde Türklerin İslâm diniyle tanıştıkları ilk bölgedir. Maveraünnehir adı, Ceyhun (Amu Derya)…

Orta Asya’nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı

Türkistan, bir diğer ifade ile Orta Asya'nın Müslüman Araplar tarafından fethi; sadece Türk ve İslâm tarihinin…

Türklerin Müslüman Oluşu / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı

Hemen şunu ifâde edelim ki İslâm dininin bir hidâyet fırtınası hâlinde Orta Asya'da yayılışı ve Türk…

CENGİZ HAN’DAN SONRA MOĞOLLAR (1227-1259)

Moğolların Cengiz Han’dan sonra başa geçen oğlu Ögedey tarafından nasıl yönetildiğini ve Ögedey’in devlet içinde ne…

CENGİZ HAN’IN ŞAHSIİYETİ, İLKELERİ VE YASALARI

Cengiz Han’ın Moğollar arasında adaletin en iyi şekilde tatbik edilmesi için çıkardığı yasalar hakkında ayrıntılı bilgiler…

KAFKASYA VE DEŞT-İ KIPÇAK’A SEFER İLE CENGİZ’İN ÖLÜMÜ

Bu bölümde Cengiz Han’ın Kafkasya ve Deşt-i Kıpçak Seferleri ve Cengiz Han’ın Ölümü hakkında bilgi verilmiştir.