Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu'da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle Orta Çağ tarihinde çok ehemmiyetli…

Karahanlılar Tarihi / Prof. Dr. Reşat Genç

Karahanlılar Devleti'ne adını vermiş olan sülâleye çeşitli adların verildiği bilinmektedir. Bu adların içinde en yaygın olanı…

İdil (Volga) Bulgar Hanlığı’nda İslâmiyet / Prof. Dr. Nesimi Yazıcı

"Benim elimle Tâlût adında bir Bulgar Müslüman oldu. Ona Abdullah adını verdim. Bu adamın karısı, anası…

Türklerin Demografisi (1950-2025) / Doç. Dr. Zakir B. Avşar – Ferruh Solak -Selma Tosun

Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte, uzun yıllar boyunca Rus egemenliğinde kalan Türk ülkeleri birer birer bağımsızlıklarını ilan…

Türkler ve İslâm Dünyası

İslâm ve dünya tarihinde önemli bir yer işgal eden Horasan ve Maveraünnehir bölgelerinin 7. ve 8.…

Türkler ve İslâmiyet / Prof. Dr. Osman Turan

Yeni bir din veya medeniyetin kabulü, cemiyet içerisindeki inanış, düşünüş ve yaşayış gibi türlü bakımlardan husule…

Bir Akhun Prensi Tarhan Nizek / Prof. Dr. Enver Konukçu

Akhunlar, I.-VI. yy.'larda İran, Hind ve Çin arasında büyük bir imparatorluğun, daha doğru bir söyleyişle Türk…

Maveraünnehir’e İslâm’ın Girişi / Yrd. Doç. Dr. Hasan Kurt

Maveraünnehir, bireysel birtakım çabaların ötesinde Türklerin İslâm diniyle tanıştıkları ilk bölgedir. Maveraünnehir adı, Ceyhun (Amu Derya)…

Türkmenistan

1921 yılında Türkmenistan Cumhuriyeti, Türkistan Muhtar Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti olarak ilan edilmiştir. 1924 yılında Orta Asya’daki…

Orta Asya’nın Müslüman Araplar Tarafından Fethi / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı

Türkistan, bir diğer ifade ile Orta Asya'nın Müslüman Araplar tarafından fethi; sadece Türk ve İslâm tarihinin…