Türklerin Müslüman Oluşu / Prof. Dr. Zekeriya Kitapçı

Hemen şunu ifâde edelim ki İslâm dininin bir hidâyet fırtınası hâlinde Orta Asya'da yayılışı ve Türk…

Nihal Atsız – Türk Tarihine Bakışımız Nasıl Olmalıdır?

Onbeşinci yüzyılda, bizde, belirli bir tarih görüşü vardı; Türk tarihinin en eski çağları olarak Oğuz Han…

Prof. Dr. Baykan Sezer – Türk Tarihi ve Sosyolojimiz

Türkiye’de daha sosyoloji çalışmalarının başlangıcında Batı açıklamalarının ve sosyoloji öğretilerinin yetersizliği duyulmuş ve tarih ile sosyoloji…

Şevket Koçsoy – Türk Tarihi Kronolojisi

Milattan Önce 20000-10000 Yakutistan arazisinde en eski insan izlerinin ait olduğu dönem. 4000-1000 Anav Kültürü: Türkmenistan’da…

Sefer YAVUZ – GÖÇ, ENTEGRASYON VE DİN: AVRUPA’DA YAŞAYAN TÜRKLER BAĞLAMINDA BİR DEĞERLENDİRME

Öz Göçmenlerin karşılaştıkları -aynı zamanda göç ettikleri toplumu da çok yakından ilgilendiren- en önemli problemlerden biri…

Bilgehan Atsız Gökdağ – İran Türkleri

Tarih boyunca Türklerin yönetimi altında olan İran coğrafyası M.Ö.3000’lerde Türkler tarafından kurulan “Kuti” Devletinin de üzerinde…

Ferhat GÜNGÖR – ORTADOĞU DENKLEMİNDE IRAK TÜRKMENLERİ VE GELECEĞİ

Irak Türkleri, bugün Irak topraklarında yaşayan milletler içerisinde yaklaşık üç milyon nüfusu ile üçüncü sırada yer…

Miray VURMAY GÜZEL – ZORUNLU GÖÇ/SÜRGÜN SÜRECİNDE SURİYE TÜRKMEN MİLLİ KİMLİĞİ

TÜRK YURDU DERGİSİ Eylül 2017- Yıl 106- Sayı 361 Suriye, 2011 yılından bu yana, Türkiye’yi de…

Okt. Bahtiyar Bahşi – DOĞU TÜRKİSTAN’IN YAKIN TARİHİ VE UYGUR TÜRKLERİ

Günümüzde Türk nüfusunun yoğun olarak yaşadığı yerlerden biri olan Doğu Türkistan, gerek mevcut stratejik konumu gerekse…

Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu- Türk Tarihi Üzerinde Çalışmalar

Türklerin dörtbin yıllık bilinen tarihlerinde, başta Asya, daha sonra da Avrupa ve Afrika kıtalarında çok değişik…