Türkmen Adı, Manası ve Mahiyeti / Prof. Dr. İbrahim Kafesoğlu

On birinci asır ortalarında, Yakın Doğu'da, Büyük Selçuklu İmparatorluğunu kurmak suretiyle Orta Çağ tarihinde çok ehemmiyetli…