Osmanlı Tarihi Kronolojisi

1299– Selçuklu sultanınca Osman Beye beylik alametlerinin gönderilmesi.

1302–  Koyunhisar Savaşı (Osman Gazi)

1302–  III. Alaeddin Keykubat’ın ölümü

1324– Orhan Beyin Tahta geçişi.

1326– Bursa’nın Fethi.

1331– İznik’in Fethi.

1331– İznik’te ilk Osmanlı Medresesi açıldı.

1334–  Karesi Beyliğinin İlhakı.

1337– Kocaeli bölgesinin alınması.

1346– Orhan Beyin Kantakuzenin kızı ile evlenmesi ve Bizans ittifakı.

1349-1352- Bizans’a yardım için Süleyman Paşa’nın Rumeli’ye geçişi ve Çimpe Kalesinin üs olarak alınışı.

1352- Osmanlılar’ın Cenevizliler’e Osmanlı topraklarında serbest ticaret yapma imtiyazı vermeleri.

1354– Gelibolu’nun fethi.

1362– Orhan Gazinin vefatı I. Murat’ın Tahta çıkışı.

1362– Kadıaskerliğin Teşkili.

1363– Pençik Kanununun çıkarılması.

1366– Gelibolu’nun elden çıkması.

1371– Çirmen Zaferi.

1376– Bulgar Kralının Osmanlı Hakimiyetini kabul etmesi.

1377– Gelibolu’nun Osmanlılara teslim edilmesi.

13851386– Niş ve Sofya’nın alınışı.

1388– Ploşnik bozgunu ve Balkan ittifakının teşekkülü.

1389– I. Kosova Zaferi.

1389– I. Murat’ın şehadeti, Yıldırım Bayezid’in tahta çıkışı.

1390– Aydın-Saruhan-Germiyan-Menteşe beyliklerinin ilhakı.

1390– Karaman Seferi, Konya’nın muhasarası.

1390– Gelibolu Tersanesi’nin inşası.

1391– Istanbul’un ilk muhasarası.

1396– Niğbolu Zaferi.

13971398– Akçay Zaferi ve Karaman ülkesinin

Osmanlı hakimiyetini kabulü.

1398– Karadeniz beyliklerinin ilhakı.

1400– Bursa’da I. Bayezid tarafından Ulu Cami’nin yaptırılması; Ilk OsmanlıDarü’ş-şifa’sının Yıldırım Bayezid tarafından inşa edilmesi

1402– Ankara bozgunu ve Yıldırım Bayezid’in esareti

14021413– Fetret Devri, iç karışıklıklar

1411– Çelebi Mehmed’in tahta çıkışı

1413– I. Mehmed’in duruma hakim olup devleti yeniden kuruşu

1416– Osmanlı-Venedik Deniz Muhaberesi ve Sulhü, Şeyh Bedreddin isyanı

1416– Macar Seferi

1417– Avlonya’nın fethi

1418– Makam teriminin ilk kullanılışı (A. Meragi’nin Makasıdu’l-elhan’ında)

14181420– Samsun bölgesinin zaptı

14191424– Bursa’da Hacı Ivaz’a I. Mehmed tarafından Yeşil Külliye’nin yaptırılması

1421– Çelebi Mehmed’in ölümü ve II. Murad’ın cülusu


14211451– Ilk resmi musiki çevresi (II. Murad Sarayı)


1422– Mustafa Çelebi’nin (Düzme) bertarafı


1425– Molla Fenarı’nın ilk Şeyhülislam olarak tayini


14251426– Izmir Beyi Cüneyd’in idamı


14251426– Teke Beyliği’nin intikali


14271428– Germiyan Beyliği’nin intikali

1430– Selanik’in fethi


1432– Fatih Sultan Mehmed’in doğumu


1434– Edirne’de II. Murad tarafından Muradiye Camii’nin yaptırılması


1439– Semendire’nin alınışı


1440– Başarısız Belgrad kuşatması


1444– Segedin Sulhü


1444– II. Murat’ın tahttan çekilişi, II. Mehmed’in cülusu ve Varna zaferi


1445– II. Mehmed’in tahttan çekilişi ve II. Murad’ın ikinci defa cülusu


1447– Edirne’de II. Murad tarafından Üç Şerefeli Camii’nin yaptırılması


1448– II. Kosova Zaferi


1451– II. Murad’ın ölümü ve II. Mehmed’in ikinci defa cülusu


1453– Istanbul’un fethi


1453– Ayasofya’nın camiye çevrilmesi


1458-1460- Mora’nın ele geçirilişi


1461– Trabzon Rum Imparatorluğu’nun sonu


1461– Candaroğulları’nın ilhakı


1463– Osmanlı-Venedik Savaşı’nın başlaması


14631470– Istanbul’da Fatih Külliyesi’nin inşaası


1466– II. Mehmed’in Arnavut seferi


1468– Karamanoğulları’nın sonu


1468– II. Mehmed tarafından Istanbul’da Topkapı Sarayı’nın tesisi


1470– Eğriboz’un alınışı


1471– Fatih Külliyesinin açılışı


1472– Topkapı Sarayının inşası


1473– Otlukbeli Zaferi : Osmanlı Akkoyunlu mücadelesi


1475– Kırım’ın Osmanlı tabiiyetine girişi


1476– Boğdan seferi ve zaferi


1478– Fatih tarafından ilk altın paranın darbettirilmesi


1479– Osmanlı-Venedik Sulhü ile Fatih’in Venedikliler’e Trabzon ve Kefe’de ticaret yapma hakkı tanıyan ahidname vermesi


1480– Otranto’ya çıkış ve başarısız Rodos kuşatması


1480– Kadıaskerliğin Rumeli ve Anadolu olarak ikiye ayrılması


1481– II. Mehmed’in vefatı ve II. Bayezid’in tahta çıkışı


1482– Şehzade Cem mağlubiyeti, Rodos’a ilticası


1483– Morova Seferi ve Hersek’in ilhakı


1484– Boğdan Seferi


1484– Kili ve Akkirman’ın fethi


14841488– Edirne’de Hayreddin’in II. Bayezid’in Külliyesi’ni inşası


1485– Osmanlı-Memlük mücadelesinin başlaması


1486– Musiki ile tedavi yapan ilk devlet hastanesi (Edirne, II. Bayezid Külliyesi Şifahanesi)


1488– Sultan II. Bayezid tarafından Edirne’de Bayezid Darü’ş-şifası’nın yapımı


1489– Memlüklere karşı toprak kaybı


1491– Osmanlı-Memlük Barışı


1492– Macar Seferi


1492– Ispanya’dan çıkarılan Yahudiler’in de Osmanlı Devleti’nin himayesine girmesi


1495– Macarlarla mütareke, Şehzade Cem’in ölümü, Şehzade Süleyman’ın doğumu


1497– Ilk Rus elçisinin Istanbul’a gelişi


1498– Lehistan Seferleri


1499– Venedik Harbi


1499– Inebahtı’nın alınışı


1499– Preveze baskını


1500– Modon, Navarin ve Koron’un alınışı


1502– Venedikle sulh


1505– Bayezid Külliyesi’nin açılışı


1509– Istanbul’da kıyamet-ı suğra (küçük kıyamet) zelzelesi


1511– Şahkulu Baba Tekeli isyanı, Şehzade Selim Hareketi


1512– II. Bayezid’in tahttan çekilişi, I. Selim’in cülusu


1514– Çaldıran Zaferi, Tebriz’e giriş


1514– Şahkulu’nun Yavuz Sultan Selim’in Tebriz’i işgaliyle Amasya’ya sürgün gönderilişi


1516– Mısır Seferi ve Mercidabık Zaferi


1517– Ridaniye Zaferi ve Kahire’ye giriş


1517– Haremeyn’in himaye altına alınması


1517– Haliç’te tersane yapımının tamamlanması


1517– Piri Reis’in Mısır’da Sultan Selim’e ilk dünya haritasını sunması


1519– Celali isyanı


1519– Cezayir’in iltihakı


1520– I. Selim’in vefatı, I. Süleyman’ın cülusu


1521– Belgrad’ın fethi


1521– Piri Reis’in Kitab-ı Bahriye adındaki eserini hazırlaması


1522– Rodos adasının ilhakı


1524– Mısır’da Hain Ahmed Paşa isyanı


1525– Yeniçeri isyanı


1525– Ilk Fransız elçisi Istanbul’da


1526– Mohaç Zaferi


1527– Bosna’nın fethi’nin tamamlanması


1528– Piri Reis’in Kanuni Sultan Süleyman’a ikinci dünya haritasını takdim etmesi


1529– Viyana kuşatması, Budin’in istirdadı, Barbaros’un Marsilya’ya çıkması


1530-1540- Divan-ı Selimi’nin yazılması

1530-1588– Sinan’ın imparatorluğun baş mimarı olarak faaliyet göstermesi

1532– Alaman Seferi

1533-1534- Barbaros’un Osmanlı hizmetine girişi ve Cezayir beylerbeyliğine tayini

1534– Irakeyn seferinin açılışı, Tebriz’e ikinci defa giriş ve Bağdat’ın alınışı

1536– Fransızlara kendi bayrakları ile Osmanlı limanlarında ticaret hakkı veren ahidname verilmesi

1536– Veziriazam Ibrahim Paşa’nın idamı

1537– Körsof – Avlonya seferi

1538– Preveze Zaferi

1538– Hadım Süleyman Paşa’nın Hint Seferi

1540– Venedik ahidnamesindeki Karadeniz’de ticaret imtiyazının kaldırılması

1541– Budin’in kati olarak ilhakı ve beylerbeyiği olması

1543– Estergon’un ve Istolni Belgrad’ın fethi

1547– Osmanlı-Habsburg Sulhü

1547– Avusturyalılar’a Osmanlı topraklarında emn ü aman üzere ticaret yapma hakkının tanınması 

1547– San’a’nın fethi

1548– Ikinci Iran seferi

1550– Süleymaniye Külliyesi’nin inşaası

1551– Trablusgarb’ın fethi

1552– Piri Reis’in Portekizlilere karşı seferi

1553-1554- Turgud Reis’in Akdeniz seferi

1553-1554– Nahcıvan Seferi

1555– Ilk Osmanlı-Iran antlaşması : Amasya Müsalahası

1557– Dokuzuncu Akdeniz seferi, Fas’ın fethi

1557– Süleymaniye külliyesinin açılışı

1558– Arifi’nin Süleyman-name’sinin tamamlanması

1559– Şehzade Bayezid ile Selim’in Konya Savaşı ve Bayezid’in yenilerek Iran’a sığınması

1560– Cerbe’nin alınışı

1562– Osmanlı-Habsburg Sulhü

1565– Başarısız Malta kuşatması

1566– Kanuni Sultan Süleyman’ın son seferi : Sigetvar ve Sultanın vefatı, II. Selim’in cülusu

1567– Yemen isyanı

1569– Astarhan seferi

1569– Kaptan Kurdıoğlu Hızır Beyin Sumatra seferi

1571– Kıbrıs fethinin ikmali

1571– Inebahtı hezimeti

1574– Buğday Zaferi

1574– Tunus’un fethi

1574– Selimiye’nin açılışı

1574– II. Selim’in vefatı ve III. Murad’ın cülusu

1575– Edirne’de Sinan eliyle II. Selim için Selimiye Camii’nin inşası

1578- Osmanlı-Iran Savaşı’nın başlaması

1578– Fas’ta el-Kasrü’l-kebir Zaferi

1578– Kafkaslarda hareket

1580- İlk İngiliz ahitnamesinin verilişi

22 Ocak 1580– İstanbul Rasathanesi’nin yıktırılması

1583– Meşale Zaferi


1585– Tebriz’in alınışı

1587– Gürcistan harekatı

1588– Gence seferi

1590– Osmanlı-Iran Antlaşması

1590– Yeniçerilerin et ihtiyaçlarını karşılamak üzere gümrük resmine “zarar-ı kassabiye” adıyla %1 oranında ilave yapılması

1593– Osmanlı-Habsburg Savaşları

1595– Estergon’un düşüşü

1595– III.Murad’ın vefatı, III. Mehmed’in cülusu

1596– Eğri Kalesi’nin alınışı ve Haçova Zaferi

1601– Kanije Zaferi

1603– Osmanı-Iran Savaşı’nın başlaması

1603– III. Mehmed’in vefatı, I. Ahmed’in cülusu

1612– Osmanlı-Iran Antlaşması

1612– Hollandalılara ahidname verilmesi (Söz vermek, yemin etmek)

1615– Iran Savaşı’nın yeniden başlaması

1615– Revan Seferi

1617– I. Mustafa’nın cülusu

1617– Istanbul’da Mehmed Ağa tarafından Sultan Ahmed Camii’nin inşası

1618– I. Mustafa’nın hal’I ve II. Osman’ın cülusu

1621– II. Osman’ın Lehistan seferine çıkışı (Hotin seferi)

1622– II. Osman’ın katli ve I. Mustafa’nın yeniden tahta çıkışı

1623– I. Mustafa’nın tahttan indirilip IV. Murad’ın cülusu

1634– Ilk Şeyhülislam katli (Ahizade Hüseyin Efendi)

1635– IV. Murad’ın Revan seferine çıkışı

1638– Bağdat Seferi ve Bağdat’ın alınışı

1639– Osmanlı-Iran sulhü: Kasrışirin Antlaşması

1640– IV. Murad’ın ölümü, Ibrahim’in tahta çıkışı, sikke tashihi

1645– Girit seferinin açılışı, Hanya’nın alınışı

1648– Ibrahim’in hal’ı, IV. Mehmed’in cülusu

1648– Kandiye kuşatması

1656– Çanakkale Boğazı’nın Venedik ablukası altına alınması

1656– Çınar Vak’ası

1656– Köprülüler devrinin başlaması

1660– Varad Kalesi’nin alınışı

1663– Uyvar seferi, Uyvar’ın fethi

1664– St. Gotthard bozgunu ve Vasvar Antlaşması

1669– Kandiye’nin alınışı, Girit’in tamamıyla Osmanlı hakimiyetine girişi


1672– Lehistan seferi, Kamaniçe’nin alınışı

1672– Bucaş Antlaşması

1676– Osmanlı-Lehistan sulhü : Zorawna Antlaşması

1678– Ukrayna’da Çehrin seferi

1682– Osmanlı-Rus Antlaşması

1683– II. Viyana kuşatması ve büyük bozgun


1685– Uyvar’ın elden çıkışı

1685– Saraydaki altın ve gümüşten sikke basımı

1686– Budin’in düşüşü

1687– IV. Mehmed’in tahttan indirilmesi, II. Süleyman’ın cülusu

1687– Eğri kalesinin düşüşü

1688– Belgrad’ın elden çıkışı

1690– Kanije kalesinin düşüşü

1690– Belgrad’ın geri alınışı

1691– II. Ahmed’in tahta çıkışı

1691– Salankamen bozgunu

1695– II. Ahmed’in ölümü

1695– II. Mustafa’nın cülusu, Malikane sisteminin uygulanmaya başlanması

1697– Zenta bozgunu

1699– Karlofça Antlaşmasının imzalanması

1700– Ruslar’la Istanbul Antlaşması’nın imzalanması

1702– Iskender Çelebi Bahçesi’ndeki (bugünkü Ataköy) yeni baruthanenin faaliyete geçmesi

1702– Istanbul çuka imalathanesinin faaliyetinin durdurulması

1703– Edirne Vak’ası 

1703– III. Ahmed’in tahta çıkışı

1711– Prut Zaferi ve Barışı

1715– Venedik’e savaş açılması ve Mora Seferi

1716– Osmanlı-Avusturya Savaşı, Varadin bozgunu, Temaşvar’ın elden çıkışı

1716– “Fındık” altınının piyasaya çıkarılması

1718– Pasarofça Antlaşması

1720– Istanbul’da devlet tarafından bir ipekli imalathanesinin kurulması

1720– Batıya hediye gönderilen ilk mehter takımı (III. Ahmed tarafından Lehistan’a)

1721– Çelebi Mehmed Efendi’nin sefaret vazifesiyle Fransa’ya gidişi

1723–  Iran seferinin üç cepheli olarak açılışı

1724-1725– Azerbaycan harekatı, Tebriz ve Cence’nin alınışı

1726– Ibrahim Müteferikka tarafından ilk Türk matbaasının kuruluşu

1727-1839- Türk matbaasının kuruluşu ve yeni unsurlar devresi

1730– Patrona Halil isyanı, III. Ahmed’in hal’i, I. Mahmud’un cülusu

1732– Osmanlı-Iran barışı

1733– Iran Savaşı’nın hızlanması, Nadir Şah’ın başarıları

1735– Bonneval Ahmed Paşa (Comte de Bonneval) nezaretinde Humbaracı Ocağı’nın kurulması

1736– Osmanlı-Avusturya-Rus Savaşları

1739– Belgrad Antlaşması

1739– Rus tüccarlarına Karadeniz hariç olmak üzere, Osmanlı suları ve topraklarında ticaret hakkı tanınması

1743– Osmanlı-Iran Savaşı’nın yeniden hızlanması

1746– Osmanlı-Iran barışı

1747– Humbaracıbaşı Bonneval Ahmed Paşa’nın ölümü

1748– Avlonya ve Eğriboz mukataalarının Bursa Mukataası Kalemi’ne katılması

1748-1755– Istanbul’da I. Mahmud ve III. Osman tarafından Nuruosmaniye Camii’nin inşa ettirilmesi

1751– Osmanlı musikisi üzerine Batıda yazılan ilk eser (Charles Fonton’un Essai…’si)

1754– I. Mahmud’un ölümü, III. Osman’ın cülusu

1757– III. Osman’ın ölümü, III. Mustafa’nın cülusu

17571758– Haremeyn mukataalarının satış ve iltizam işlerinin defterdar tarafından yürütülmeye başlanması

1766– Haremeyn mukataalarının darphanece idare olunmaya başlanması

1768– Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması

1770– Rus filosunun Ingilizler’in yardımıyla Akdeniz’e girmesi

1770-1776– Fransız Subayı Baron de Tatt’un Istanbul’da bulunması

1771– Kırım’ın işgali

1772– Tersane yakınlarında Topçu Mektebi’nin kurulması

1773– Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un kuruluşu

1773-1774– Darphanenin Hazine-i Amire’nin yedeği vazifesini görmeye başlaması

1774– Avrupa tarzında teşkil edilmiş olan Sürat Topçuları Ocağı’nınkurulması; Bedreddin Hasan b. Burhaneddin Ibrahim el-Ceberti’nin ölümü

1774– Sür’at Topçuları Ocağı’nın kurulması

21 Temmuz 1774- Küçük Kaynarca Antlaşması ve Ruslar’a Karadeniz’de seyrüsefer hakkı tanınması

29 Nisan 1775- Tersane ambarlarında bir odada “Hendese Odası” nın kurulması

1776– Mühendishane-i Bahri-i Hümayun’un açılışı; Boğdan Prensi AlexandırIspilanti Bey’in Bükreş ve Yaş’ta Rum Ortodoks cemaatinde yeni tarzeğitimin ilk adımları atması; Hendese odasına nizam verilmesi

10 Mart 1779- Aynalıkavak Tenkihnamesi

1781– Hendese odasının Mühandishane olarak isimlendirilmesi

1783– Rusya’nın Kırım’ı ilhakı

8 Ocak 1784- Osmanlı Devleti’nin Rusya’nın Kırım’ı ilhakını bir “sened” ile resmen tanıması

1787-1788- Istanbul’da bulunan Fransız uzmanların ve subayların tamamen ülkelerine dönmeleri

17 Ağustos 1787– Osmanlı-Rus Savaşı’nın ilanı

9 Şubat 1788- Rusya’nın müttefiki sıfatıyla Avusturya’nın da savaşa girmesi

1789– Kıymetli maden işlenmesinin yasaklanması ve neticesiz dış istikraz teşebbüsü

Ocak 1789– Özi Kalesi’nin Ruslar tarafından zaptı

7 Mayıs 1789– I. Abdülhamid’in ölümü ve III. Selim’in tahta çıkması

11 Temmuz 1789- Osmanlı-Isveç ittifakı

1790– Ilk resmi Ermeni mektebinin Kumkapı’da açılması; Gelenbevi, Ismail b. Mustafa b. Mahmud’un ölümü

31 Ocak 1790- Osmanlı-Prusya ittifakı

27 Temmuz 1790– Avusturya’nın Prusya tarafından barışa zorlanması. Reichenbach Konvansiyonu

18 Eylül 1790– Yergöğü Mütarekesi

Ekim – Kasım 1790- Kili ve Ismail kalelerinin Rusya tarafından zaptı

4 Ağustos 1791– Avusturya ve Osmanlı Devleti arasındaki son savaşın bitirilmesi. Ziştovi Antlaşması

11 Ağustos 1791– Rus Savaşı’nın sonu. Kalas Mütarekesi

1792– Nizam-ı Cedid hareketinin başlaması

10 Ocak 1792– Kırım’ın Rusya’ya bırakılması

10 Ocak 1792- Yaş Antlaşması

1793– Daimi elçiliklerin ıslahı ve Londra, Paris ve Viyana’da daimi elçilik ihdası

1793- Nizam-ı Cedid Ordusu’nun Kuruluşu

1793– Hasköy’de Humbaracı ve Lağımcı Ocağı kışlasında Mühendishane-iCedide’nin açılması; Fazıl Hüseyin’in III. Selim’in sarayındahazırladığı Huban-name ve Zenannamesi’nin resimli bir nüshası


1793- Zahire Nezareti’nin kurulması


1793-1794– Baruthane-i Amire’de Ingiliz perdahı barut imaline başlanması

1794– Halkalı’da yapılan Azadlu Baruthanesi’nin faaliyete geçmesi

1795– Lehistan’ın Avrupa haritasından silinmesi 

1795– Mühendishane-i Berr-i Hümayun’un açılışı; Kara Mühendishanesi binasınıninşası; Osmanlı sarayında ilk yabancı bando (Napolyon’un III. Selim’egönderdiği)

1795- Zahire Hazinesi’nin kurulması

1797- Mühendishane’de açılan Matbaanın faaliyete geçmesi

1797– Paris, Viyana ve Berlin’de daimi elçilikler ihdası

1797- Pazvandoğlu isyanı

1797– Rumeli’de dağlı eşkiya hareketleri ve isyanları

17 Eylül 1797- Venedik Devleti’nin ortadan kaldırılması

3 Ocak 1798- Fransa’ya karşı Osmanlı-Rus ittifakı

1 Temmuz 1798- Fransa’nın Mısır’a saldırması

3 Eylül 1798- Fransa’ya savaş ilanı

5 Ocak 1799- Fransa’ya karşı Ingiltere ile ittifak

Şubat 1799– Napolyon’un El-Ariş ve Gazze’yi ele geçirmesi

Mayıs 1799- Napolyon’un Akka’da Cezzar Ahmed Paşa tarafından mağlup edilmesi

Ağustos 1799- Napolyon’un Fransa’ya dönmesi, Mısır’ın işgalinin devamı 

Mart 1800- Rus ve Osmanlı kuvvetlerinin Yedi Ada Cumhuriyeti’ni kurmaları

1801- Kara Mühendishanesi hocalığına Hüseyin Rıfkı Tamani’nin getirilmesi; Gevrekzade Hafız Hasan Efendi’nin ölümü

Ağustos 1801- Mısır’ın tahliyesine dair mütareke

1802– Fransız ve Ingiliz gemilerinin kendi bayrakları altında Karadeniz’e çıkmalarına müsaade edilmesi

1802– Avrupa ile ticaret yapan Osmanlı gayri müslim tüccarına Avrupadevletleri tüccarı statüsünün tanınmasıyla “Avrupa tüccarı” denilensınıfın ortaya çıkması

25 Haziran 1802- Paris Antlaşması. Fransa ile barış

Şubat 1804– Sırp isyanlarının başlaması

1805– Avrupa tarzında ilk hastane’nin Kasımpaşa’daki Tersane-I Amire’de açılması

1805– Osmanlı Devleti’nin Napolyon’un “Imparator” unvanını tanıması

1805– Tersane Hazinesi’nin kurulması

1805– Beykoz Çuka ve Kağıt Fabrikası’nın faaliyete geçmesi

Temmuz 1805- Mehmed Ali Paşa’nın Mısır’a vali olarak tayini

1806– Nizam-ı Cedid’in başarısızlığı ve gerilemesi. Ikinci Edirne Vak’ası

1806- Osmanlı-Rus Savaşı

1806- III. Selim’in Mühendishan-i Berri-i Hümayun kanunnamesi

Ocak 1806- Tersane Tıbbiyesi’nin kurulması

Ekim 1806– Memleketeyn ‘in Rusya tarafından işgal edilmesi

1807– Vehhabi isyanının had safhaya varması. Haccın engellenmesi

20 Şubat 1807- Ingiltere’nin Rusya’nın yanında Osmanlı savaşına iştiraki ve Ingiliz filosunun Istanbul önlerine gelmesi

Mart – Eylül 1807- Ingiliz filosunun Iskenderiye’ye saldırması ve Mehmed Ali tarafından mağlup edilmesi

25 Mayıs 1807- Nizam-ı Cedid’e karşı ayaklanma

29 Mayıs 1807- III. Selim’in tahttan indirilmesi ve Nizam-ı Cedid’in ilgası

29 Mayıs 1807 – 28 Temmuz 1808- IV. Mustafa devri. Siyasi istikrarsızlıklar ve darbeler 

28 Temmuz 1808– Alemdar Mustafa Paşa’nın müdahalesi, IV. Mustafa’nın tahttan indirilmesi, III. Selim’in katli, II. Mahmud’un tahta çıkması

28 Temmuz 1808 – 16 Kasım 1808- Alemdar’ın kısa süren sadareti

29 Eylül 1808- Sened-i Ittifak : Devletin ayanlarla uzlaşması

15-16 Kasım 1808– Yeniçeri Ayaklanması : Alemdarın Sonu

5 Ocak 1809– Ingiltere ile süren savaşın sonu : Kal’a-i Sultaniyye Antlaşması


1812– Vehhabi ayaklanmasının Mehmed Ali Paşa tarafından bastırılması

28 Mayıs 1812– Rus Savaşı’nın sonu : Bükreş Antlaşması, Sırbistan’a özerklik verilmesi

1816– Miloş Obronoviç’in “başknez” olarak tanınması ve Sırbistan’ın özerliğinin temini

Şubat – Mart 1821- Eflak ve Mora’da Rum isyanlarının başlaması

1823– Avrupa ile ticaretin Türk gemileriyle yapılmasına teşebbüs edilmesi

1824– Rum ayaklanmasını bastırmak üzere Mısır kuvvetlerinin çağrılması

1824– Fatih Külliyesindeki Darü’ş-Şifa’nın yıkılması; Sultan II. Mahmud’unTalim-i sıbyan adı ile ferman yayınlaması; St. Pierre mektebininkurulması

1826- Ihtisab müessesesinin düzenlenmesi

14 Haziran 1826– Yeniçeri Ocağı’nın ortadan kaldırılması, Asakir-i Mansure-i Muhammediyye’nin kurulması

7 Ekim 1826- Rusya ile Akkerman Antlaşması’nın akdi

1827– Osmanlılar’ın Ingiliz yapısı ilk buharlı gemiye sahip olmaları 

1827– Mukataa Hazinesi’nin Hazine-i Amire’den ayrılması

4 Nisan 1827– Ingiltere ile Rusya arasında Yunanistan’ın bağımsızlığına dair Petersburg Protokolü

Temmuz 1827- Mısır kuvvetlerinin Rum isyanını bastırmaları, Atina’nın teslimi

20 Kasım 1827- Navarin saldırısı : Osmanlı-Mısır donanmasının yakılması 

26 Nisan 1828– Rusya’nın savaş ilan etmesi

1829- Ziya Paşa’nın doğumu; Mahmud Celaleddin’in Istanbul’da vefatı; Şevki Efendi’nin Istanbul’da doğuşu

1829– Deli Teşkilatının kaldırılması

14 Eylül 1829- Edirne Barışı : Yunanistan’ın bağımsızlığı

1830– Mühendishane-i Bahri’nin Heybeliada’daki kışlaya taşınması; IshakEfendi’nin Mühendishane başhocalığına getirilmesi; Avrupa’ya talebegönderilmeye başlanması

1830– Tiftik keçisinin Güney Afrika’da yetiştirilmeye başlanması

1830– Katolik ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1830-1831- Nüfus sayımları

5 Temmuz 1830– Fransızlar’ın Cezayir’e saldırmaları ve ele geçirmeleri

1831- Ilk saray konservatuarı (Mızıka-i Hümayun ve Saray Harem Orkestrası)

1831- Timarların kaldırılması (müessese sembolik olarak daha uzun süre devam etti)

1831-1834- Ishak Efendi’nin dört ciltilik Mecmua-i Ulum-ı Riyaziye adlı eserinin basılması

1 Kasım 1831- Ilk gazete Takvim-i Vekayi’nin neşri

1832– Mısır Valisi Mehmed Ali Paşa’nın isyanı

29 Ocak 1832- Topkapı Sarayı’na bitişik Gülhane bahçesinde mevcut binalarda Cerrahhane-i Amire’nin açılması

12 Aralık 1832– Mısır kuvvetlerinin Konya’da Osmanlı ordusunu yenmeleri

2 Şubat 1833– Mısır kuvvetlerinin Kütahya’ya kadar ilerlemeleri

5 Nisan 1833– Rus kuvvetlerinin yardım amacı ile Beykoz’a asker çıkartmaları ve Rus filosunun Istanbul’a gelmesi

Mayıs 1833– Mehmed Ali’nin uzlaşmaya zorlanması : Kütahya Sözleşmesi

8 Temmuz 1833– Mehmed Ali Paşaya karşı Osmanlı-Rus ittifakı : Hünkar Iskelesi Antlaşması, Boğazlar’ın diğer devletlere kapatılması

18 Eylül 1833– Münchengraetz Antlaşması

1834– Maçka Kışlası’nda, Mekteb-i Harbiye’nin kurulması

1835– Hazine-i Amire ile darphanenin birleştirilmesi 

1836– Islimye Çuka Fabrikası’nın devlet tarafından işletilmeye başlanması

11 Mart 1836- Umur-ı Hariciye Nezareti’nin kurulması (hatt-ı hümayun tarihi 23 Zilkaade 1251)

26 Kasım 1837– Osmanlı yapımı “Eser-i Hayr” adlı buharlı geminin denize indirilmesi

1838– Mekteb-i Adli’nin açılması; Üsküdar’da Cemaran adlı Ermeni yatılıyüksek okulunun kurulması; Müderrishane-i Bahri’nin Tersane’deki yenibinasına nakledilmesi; Sultan II. Mahmud’un ilk öğretim alanında yenibir teşebbüse girişmesi; Sami Efendi’nin Istanbul’da doğuşu

1838– Maliye Nezareti’nin kurulması ve Hazine-i Amire’nin darphaneden ayrılıp Mansure Hazinesi’yle birleştirilmesi

1838– Defterdarlığın Maliye Nazırlığı’na çevrilmesi

1839-1845- Mekteb-i Fenn-i Nücum’un faaliyet dönemi

24 Haziran 1839- Mehmed Ali ile savaşın tekrar başlaması, Osmanlı kuvvetlerinin Nizip mağlubiyeti

1 Temmuz 1839- II. Mahmud’un vefatı üzerine Abdülmecid’in tahta çıkması, Osmanlı donanmasının Mehmed Ali’ye teslimi

3 Kasım 1839– Tanzimat Fermanı’nın ilanı

3 Mayıs 1840– Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun Fransa’dan mülhem bir biçimdedüzenlenmesi ve kabulü (14 Temmuz 1851’de bu kanun, kanun-u cedidolarak tadilatla yeniden yürülüğe girer)

1840– Gayri müslim tebaadan Avrupa’ya talebe gönderilmeye başlanması

1840– Tanzimat’ın tatbik edildiği yerlerde temettü vergisi konulma kararı

1840– Bütün hazinelerin Maliye Hazinesi’ne katılması

1840- Posta Nezareti’nin kurulması

1841– Lübnan olayları

24 Mayıs 1841– Ingiltere’nin yardımıyla Mısır meslesinin halli, Mısır’ın veraset usulü ile Mehmed Ali Paşa’ya bırakılması

13 Temmuz 1841- Londra Boğazlar Mukavelenamesi

Ocak 1845– Sultan Abdülmecid’in Meclis-i Vala’yı ziyareti

10 Nisan 1845– Polis (zabıta) teşkilatının kuruluşu (12 Rebiülevvel 1261 tarihli nizamname)

1846–  Rus Ticaret Muahedesi

1847– Timarlı Sipahi Teşkilatı’nın ilgası

1847– Telgrafın Beylerbeyi Sarayı’nda denenmesi

1847– Dersaadet Bankası’nın kuruluşu

1848– Avrupa’da liberal ihtilaller : Polonya ve Macaristan’da milliyetçi ayaklanmalar

1848– Protestan Ermeni cemaatinin ve kilisesinin resmen tanınması

1848– Istanbul’da ilk Sanayi Mektebi’nin kurulmasına teşebbüs edilmesi

16 Mart 1848– Istanbul’da Darü’l-Muallimin açılması

18 Kasım 1848- Osmanlı yapımı ilk demir vapurun denize indirilmesi

1851– Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü

1851– Akademik karakterde ilk ilmi dernek olan Encümen-i Daniş’in açılması

18 Temmuz 1851- Encümen-i Daniş’in kurulması

1853– “Mukaddes yerler” meselesi, Rusya’nın tazyikleri ve Kırım Savaşı’nın patlaması

1853– Istanbul’da I. Abdülmecid tarafından Dolmabahçe Sarayı’nın inşa ettirilmesi

1854– Ilk dış istikraz : Borçlanma devrinin ve alışkanlığının başlaması

1854– Meclis-i Vala’nın “Meclis-i Ali-yi Tanzimat” ve “Meclis-i Ahkam-ı Adliye’ye” ayrılması

12 Mart 1854- Rusya’ya karşı Ingiltere ve Fransa ile ittifak

1855- Gayri müslimlerden alınan “cizye”nin kaldırılması

1856- Bank-ı Osmani’nin kurulması

1856- Islahat Fermanı 

18 Şubat 1856- Islahat Fermanı’nın ilanı

30 Mart 1856– Paris Barış Antlaşması

30 Mart 1856– Rusya’nın bozguna uğraması

30 Mart 1856- Karadeniz’in tarafsız ve silahsız bir hale getirilmesi

22 Mayıs 1856– Istanbul Tıp Cemiyeti’ne Şahane ünvanının verilmesi ve cemiyetin adının, Cemiyet-i Tıbbiye-i Şahane olarak değişmesi

1857– Cidde olayları ve Ingiliz kuvvetlerinin, müslim-gayri müslim çatışmalarına müdahalesi

17 Mart 1857– Maarif-i Umumiyye Nezareti’nin kurulması

6 Kasım 1857– Paris’te Mekteb-i Osmani adında bir Osmanlı mektebinin açılması

1858-Ceza Kanunname-i Hümayunu’nun kabulü

12 Şubat 1859- Mekteb-i Mülkiyye’nin kuruluşu

1860- Ticaret mahkemelerinin kuruluşu

1860- Ilk basılı yerli tiyatro, Şinasi’nin Şair Evlenmesi’nin tefrika edilmesi

1860-1861- Lübnan ve Suriye Olayları

1860-1861- Lübnan’ın imtiyazlı bir eyalet haline getirilmesi

1861– Abdülmecid’in vefatı ve Abdülaziz’in tahta çıkması

1861– Cemiyet-i Ilmiyye-i Osmaniye’nin kuruluşu

1861– Usul-i Muhakemat-ı Ticaret Nizamnamesi’nin kabulü 

1861-1866- Rusçuk – Varna demiryolu hattının yapımı

9 Haziran 1861– Cebel-i Lübnan mutasarrıflığı’nın hususi statüsünün tesbiti ve Cebel-i Lübnan nizamnamesi

1862– Tuna vilayetinin kuruluşu ve Mithad Paşa’nın vali olarak tayini


1862 Roman türünde Batıdan yapılan ilk tercüme, Fenelon’dan Tercüme-I Telemak’ın Yusuf Kamil Paşa tarafından yayınlanması; Cemiyet-I Tıbbiye-i Osmaniye’nin kurulması 


1862 Mahrec-i Aklam’ın kurulması 


20 Temmuz 1862 Mekteb-i Maarif-i Adliye’nin, “Mekteb-i Aklam” adı altında yeni bir şekle sokulması 


8 Ekim 1862 Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun teşkil edilmesi 


1863 Abdülaziz’in Mısır’a seyahati 


1863 Mithad Paşa tarafından Niş’te ilk Islahhane’nin (sonraki yıllarda Sanayi Mektebi) kuruluşu 


1863 Menafi Sandığı’nın kurulması 


1863 Ticaret-i Bahriyye Kanunnamesi’nin kabulü 


18 Şubat 1863 Sultanahmet Sergisi’nin (Sergi-i Umumi) açılışı 


1864 Mekatib-i Sıbyan-ı Müslime Komisyonu’nun kurulması; Mekteb-i Harbiye dahilinde Erkan-ı Harp sınıfının açılması; Cemiyet-i Tedrisiye-i Islamiye’nin (Darü’ş-Şafaka) kurulması; Saint Joseph okulunun kurulması; Ilk basılmış nazariyat kitabı (Haşim Bey’in Mecmu’atü’l-Makamat’ı) 


1864 Iyonya adalarının (Yedi Ada Cumhuriyeti’ni oluşturan adalar) Ingiltere tarafından Yunanistan’a verilmesi 


1864 Islah-ı Sanayi Komisyonu’nun kuruluşu 


1864 Nizamiye mahkemelerinin kuruluşu 


1864-1876 Paris’e talebe gönderilmesi 


8 Ekim 1864 Vilayet Nizamnamesi’nin kabulü 


1865 Müstakil Romen kilisesinin kurulması 


1865 Istanbul Birinci Şehir Postası’nın kuruluşu

 
1865 Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Maliye Nezareti’ne tahsis edilmesi; Mekteb-i Tıbbiye’nin nazırlığına Cemaleddin Efendi’nin getirilmesi 


Eylül 1865 Mekteb-i Osmani’nin lağvedilmesi 
1866 Girit isyanları , Yunanistan ile birleşme faaliyetleri 


1866 Mısır veraset usulünün değiştirilmesi 


1866 Ahmed Süreyya Emin Bey’in modelini hazırladığı seri ateşli topla Osmanlılar’ın topçulukta hamle yapması 


1866 Dahilde sarfedilecek malların rayiç fiyatından %10 indirim yapıldıktan sonra gümrük resimlerinin tesbit edilmesi kararı 


18661867 Avusturya’nın Prusya karşısında mağlup olması ve Macaristan ile eşit bir birlik kurması : Avusturya-Macaristan Imparatorluğu 


1867 Sırbistan’daki son Osmanlı askeri temsiliyetinin ortadan kaldırılması, Sırp kalelerinin tahliyesi 


1867 Mısır Valisi Ismail Paşa’nın “hıdiv” olması 


1867 Genç Osmanlılar’ın Avrupa’ya kaçmaya başlamaları 


1867 Yabancılara mülk edinme hakkının verilmesi 


1867 Bahriye Nezareti’nin Kuruluşu 


22 Şubat 1867 Eğitim sahasında Fransız notasının verilmesi 


8 Haziran 1867 Mısır’a hıdivlik statüsünün verilmesi 


21 Haziran 1867 Sultan Abdülaziz’in Avrupa seyahati 
1868 Ali Paşa’nın Girit isyanlarını teskin etmesi ve Girit’e özerk bir statü verilmesi 


1868 Darü’l-Muallimin-i Sıbyan’nın açılması; Mekteb-i Hiref ve Sanayi’nin kurulması; Sanayi Mektebi’nin kurulması 


1 Mart 1868 Adliye Nezareti’nin kurulması 


1 Nisan 1868 Şura-yı Devlet’in teşekkülü ve Divan-ı Ahkam-ı Adliyye’nin ayrı bir temyiz organı olarak ayrılması


8 Nisan 1869 Ikinci Darü’l-Fünun binasının inşasının tamamlanması ve Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin kurulması 


21 Haziran 1869 Sultan Abdülaziz’in Avrupa Seyahati 


1 Eylül 1868 Mekteb-i Sultani’nin açılması 


2 Eylül 1869 Maarif-i Umumiyye Nizamnamesi ile ilk ve orta tedrisatın düzenlenmesi 


1869 Süveyş Kanalı’nın açılması 


1869 Osmanlı Ordusu’nun Nizamiye, Redif ve Mustahfız diye üç bölüme ayrılması 


1870 Müstakil Bulgar kilisesinin kurulması ve Bulgarlar’ın Rum Patrikhanesi’nin nüfuzundan çıkmaları 


1870 Fransa’nın, Almanya ve Prusya Savaşı’nda ağır mağlubiyet alması 


1870 Karadeniz’in tekrar silahlandırılması ve Rusya’nın Paris Antlaşması’nın hükümlerini tanımaması 


1870 Darülfünunun açılması teşebbüsü 


20 Şubat 1870 Darü’l-Fünun-ı Osmani’nin büyük bir merasimle açılması 


26 Nisan 1870 Darü’l-Muallimat’ın açılması 


1871 Abdülaziz’in şahsi idaresinin artması, Mahmud Nedim Paşa sadareti 


1871 Dersaadet Tahvilat Borsası Nizamnamesi’nin yayımlanması 


1871 Posta ve Telgraf nezaretlerinin birleştirilmesi ve Ikinci Posta Nizamnamesi’nin neşri 


22 Ocak 1871 Idare-yi Umumiyye-i Vilayat Nizamnamesi 


1872 Darü’l-Maarif idadisinin kurulması; Maadin Mektebinin kurulması 


1873 Meclis-i Tetkikat-ı Şer’iyye’nin kuruluşu 


Haziran 1873 Mekteb-i Sultani’nin, Gülhane Bahçesi’ndeki Saray’a bitişik binalara nakledilmesi 


1874 Rusya’nın kışkırtmaları ve Panislavist faaliyetlerin artması 


1874 Hukuk Mektebi, Mülkiye Mühendis Mektebi ve Edebiyat Mektebi’nden oluşan Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin açılması; Istanbul Darü’l-Muallimi’nin açılması; Ilk basılmış nota (Notacı Emin Efendi, 1845-1907) 


1874-1875 Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin eğitime başlaması; Osmanlı Imparatorluğu’nda sivil mühendislik eğitiminin başlaması 


1875 Bosna-Hersek isyanları 


1875 Askeri rüşdiye mekteplerinin açılması; Mora Yenişehir Idadisi’nin açılması 


1876 Bulgar isyanları 


1876 Karadağ’ın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı 


1876 Abdülaziz’in tahttan indirilmesi, V. Murad’ın tahta çıkması, hal’i ve Abdülhamid’in cülusu 


1876 Meşrutiyet’in ilanı 


1876 Istanbul’da Balkan krizini görüşmek üzere internasyonal bir konferansın toplanması: Tersane Konferansı 


23 Aralık 1876 I. Meşrutiyet’in (Kanun-ı Esasi) ilanı 


1877 Rusya’nın tecavüzü ve Osmanlı-Rus Savaşı’nın başlaması: Balkanlar’ın ve Doğu Anadolu’nun Rus işgaline uğraması 


19 Mart 1877 Ilk Meclis-i Meb’usan’ın içtimaı (o yılın 28 Haziran’ına kadar çalışır) 


5 Ekim 1877 Vilayet Belediye Kanunu’nun kabulü 


13 Aralık 1877 Meclis-i Meb’usan’ın süresiz tatili 


1878 Ayastefanos ve Berlin Antlaşmaları imzalanması 


1878 Sırbistan, Karadağ ve Romanya’nın müstakil birer devlet olmaları 


1878 Bulgaristan Prensliği’nin ortaya çıkması 


1878 Ermeni meselesinin zuhuru 


1878 Kıbrıs’ın Ingiltere tarafından ele geçirilmesi 


1878 Bosna ve Hersek’in Avusturya-Macaristan’ın işgal ve idaresine terki 


1878 Makedonya meselesinin ortaya çıkması 


13 Şubat 1878 Meclisin kapatılması 


Ekim 1878 Darü’l-Fünun-ı Sultani’nin tekrar eğitime başlaması 


1879 II. Abdülhamid devrinde basılan kaimelerin toplatılıp imha edilmesi 


1879 Mehakim-ı Nizamiye Teşkilatı Kanunu’nun kabulü 


1879 Mekatib-i Sıbyaniye Dairesi’nin kurulması; Maarif merkez teşkilatının yeniden düzenlenmesi

 
1879 Usul-ı Muhakemat-ı Cezaiyye Kanunu’nun kabulü 


1880 Vergi reformu 


1880 Usul-ı Muhakemat-ı Hukukiyye Kanunu’nun kabulü 
 
1881 Mısır’ın Ingilizler tarafından işgali 


1881 Düyun-ı Umumiyye idaresinin kurulması 

1882 Tunus’un Fransızlar tarafından işgali 


1882 Muharrem Kararnamesi’nin neşri 


2 Ocak 1882 Sanayi-i Nefise Mektebi’nin kurulması ve Osman Hamdi Bey’in müdür olması 


1883 Osmanlı ordusunun Prusya askeri heyeti tarafından ıslahına başlanması 


20 Haziran 1884
Mülkiye Mühendis Mektebi kurulması 


1885 Doğu Rumeli’nin Bulgaristan tarafından ilhakı 


18 Eylül 1885 Doğu Rumeli eyaleti valiliğinin Bulgaristan prensine verilerek bu bölgedeki kontrolün zayıflaması 


1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması 


1886 Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması 


1886 Adana-Mersin demiryolu hattının tamamlanması 


1886 Maarif Nezareti’ne bağlı olarak Mekatib-i Gayri müslime ve Ecnebiye Müfettişliği’nin kurulması 


1889 Ittihad-ı Osmanı Cemiyeti’nin (Ittihat ve Terakki) kurulması 


1891 Hereke Fabrikası’nın halı kısmının açılması 


1892– Haydarpaşa-Izmit demiryolu hattının işletmeye açılması 


1892– Orman ve Maden Mektebi’nin kapatılması; II. Abdülhamid tarafından Yıldız’da porselen atölyelerinin kurulması 


1895– Istanbul’da Ermeni olayları, yabancı devletlerin Ermeniler lehinde müdahaleleri 

1896– Tevfik Fikret’in Servet-i Fünun’un edebi sayfalarının idareciliğini yüklenmesiyle Edebiyat-ı Cedide devrinin başlaması 


1896– Ermenilerin Osmanlı Bankası’nın Istanbul şubesine saldırmaları 


1896- Girit isyanının alevlenmesi 


1897 Yunan kuvvetlerinin Girit’e çıkması, Yunan çetelerinin Rumeli’deki Osmanlı sınırlarına saldırmaları 


17 Nisan 1897–  Osmanlı-Yunan Savaşı ve Osmanlı zaferi 


1898– Girit meselesinin devam etmesi; adaya muhtariyet verilmesi Osmanlı kuvvetlerinin geri çekilmesi, Yunan prensi Yorgi’nin vali olarak kabul edilmesi 


1899 – Arifiye-Adapazarı demiryolu hattının açılması 


1900-1924 yılları arası 


1900 – Hicaz Demiryolu’nun inşasına girişilmesi 


1901 – Makedonya’da çete faaliyetlerinin artması, büyük devletlerin müdahaleleri 


1902 – Yemen isyanlarının tekrar başlaması 


1902 – Makedonya’da Bulgar Ihtilal Cemiyeti’nin faaliyeti (23 Kasım) 


1902 – Cum’a-ı Bala ayaklanması (23 Kasım) 


1902 – Hüseyin Hilmi Paşa’nın geniş yetkilerle “umumi müfettiş” olarak Makedonya’ya tayini (8 Aralık) 


1903 – Şam Mekteb-i Tıbbiyesi’nin kurulması (31 Ağustos) 


1903 – Mürzsteg Programı: Makedonya’ya muhtariyet verilmesi (Eylül) 


1905 – Hereke Fabrikası’nda fes imalatına başlanması 


1905 – Ermeniler’in II. Abdülhamid’e bombalı saldırı tertiplemeleri (21 Temmuz) 


1906 – Akabe olayları ve Akabe krizi 


1908 – II. Meşrutiyet’in ilanı (23 Temmuz) 


1908 – Avusturya-Macaristan Imparatorluğu’nun Bosna-Hersek’i ilhak ettiğini ilan etmesi (5 Ekim) 


1908 – Girit Rumları’nın adayı Yunanistan’a bağladıklarını ilan etmeleri (6 Ekim) 


1908 – II. Meşrutiyet dönemi ilk Meclis-i Mebusan’ın toplanması (17 Aralık) 


1909 – Adana’da Ermeniler’in ayaklanmaları 


1909 – Gayri müslimlere “bedel” yerine askerlik hizmeti konulması 


1909 – 31 Mart Olayı (13 Nisan) 


1909 – Hareket Ordusu’nun Yeşilköy’e varması, Istanbul’daki kargaşaya son vererek düzeni sağlaması (19 Nisan) 


1909 – II. Abdülhamid’in tahttan indirilmesi, V. Mehmed Reşad’ın tahta çıkarılması (27 Nisan) 

1909 – Meclisin açılması (17 Aralık) 


1910 – Arnavutlar’ın ayaklanmaları 


1911 – Sultan Reşad’ın Arnavutlar’ı teskin için Rumeli seyahatine çıkartılması 


1911 – Italya’nın Trablusgarp ve Bingazi’ye saldırması ve işgali 


1911 – Gayri müslim cemaatlerin birleşerek mektepleri konusunda yeni bir düzenleme istemeleri 


19111912 – Osmanlı Italyan Savaşı 


1912 -1913 – Balkan devletlerinin Osmanlı-İtalyan Savaşı’ndan istifade etmek istemeleri: Balkan Savaşı 


1912 – Meclis-i Mebusan’ın feshi (1908-1912 Osmanlı Meclis-i Mebusanı) (18 Ocak) 


1912 – II. Dönem Meclis-i Mebusan’ın toplanması (18 Nisan) 


1912 – Italyanlar’ın Rodos, Oniki Ada ve Çanakkale Boğazı’na tecavüzleri (18 Nisan) 


1912 – II. Dönem Meclis-i Meb’usan’ın feshi (5 Ağustos) 


1912 – Gazi Ahmed Muhtar Paşa hükümeti: Büyük Kabine (22 Temmuz) 


1912 – Trablus ve Bingazi’nin Italya’ya terki : Uşi Antlaşması, Rodos ve Oniki Ada’nın Italya elinde kalması (15 Ekim) 


1912 – Kıbrıslı Mehmed Kâmil Paşa’nın sadareti (29 Ekim) 


1912 – Arnavutluk’un istiklalini ilan etmesi (29 Kasım) 


1913 – Babı Ali Baskını: Mahmud Şevket Paşa’nın sadareti (23 Ocak) 


1913 – I. Balkan Savaşı’nın sona ermesi (30 Mayıs) 


1913 – Sadrazam Mahmud Şevket Paşa’nın öldürülmesi, Said Halim Paşa’nın sadareti (11 Haziran) 


1913 – II. Balkan Savaşı’nın başlaması (29 Haziran) 


1913 – Edirne’nin geri alınması (21 Temmuz) 


1913 – Osmanlı-Bulgar barışı: İstanbul Antlaşması (29 Eylül) 


1913 – Osmanlı-Yunan barışı : Atina Antlaşması (14 Kasım) 


1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi 


1914 – 5. Meclis-i Mebusan’ın açılışı (14 Mayıs) 


1914 – Avusturya-Macaristan veliahdı Arşidük Franz Ferdinand Saraybosna’da öldürülmesi (28 Haziran) 


1914 – Avusturya-Macaristan Imparatorluğu’nun Sırbistan’a savaş ilanı (28 Temmuz) 


1914 – Almanya’nın Rusya’ya savaş ilanı (1 Ağustos) 


1914 – Osmanlı Devleti ile Almanya arasında ittifak antlaşmasının imzalanması (2 Ağustos) 


1914 – Almanya’nın Fransa’ya, Ingiltere’nin Almanya’ya savaş ilanı : I. Dünya Savaşı’nın başlaması (4 Ağustos) 


1914 – Alman savaş gemilerinin (Yavuz ve Midilli) Boğazlardan geçmelerine izin verilmesi (10 Ağustos) 


1914 – 1 Ekim tarihinden geçerli olmak üzere kapitülasyonların kaldırılması (9 Eylül) 


1914 – Islah-ı Medaris Nizamnamesi’nin yayınlanması (29 Eylül) 


1914 – Karadeniz’e açılan Osmanlı filosunun Rus limanlarını topa tutması (29 Ekim) 


1914 – Enver Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Sarıkamış Harekâtı (Kasım – Aralık) 


1914 – Rusya’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (3 Kasım) 


1914 – Ingiltere ve Fransa’nın Osmanlı Devleti’ne savaş ilanı (5 Kasım) 


1914 – Osmanlı Devleti’nin Itilaf Devletleri’ne savaş ilanı (11 Kasım) 


1914 – Cihad-ı Ekber ilanı (14 Kasım) 


1914 – Mısır’ın Ingiltere himayesinde bir “krallık” haline getirilmesi, Osmanlı Devleti’nin hukukuna son verilmesi (18 Aralık) 


1915 – Mekteb-i Tıbbiye’nin Darü’l-Fünun’a bağlanarak bugünkü Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne dönüşmesi 


1915 – Cemal Paşa kumandasındaki Osmanlı kuvvetlerinin Kanal Seferi 


1915 – Müttefiklerin Çanakkale Boğazı’nı geçmeye çalışması : Çanakkale Savaşları (Ocak – 18 Mart) 


1915 – Doğu Anadolu’da Ruslar’la işbirliği yapan Ermeni nüfusun iç bölgelere taşınması: Tehcir Kanunu 27 Mayıs 


1916 – Hicaz ve Mekke’nin kaybı 


1917 – Yıldırım Orduları Grubu’nun kurulması 


1917 – Sina ve Filistin Cephesi’nin çöküşü 


1917 – Rusya’da Bolşevik Ihtilali’nin çıkması ve çarlığın sonu 


1917 – Şer’iyye mahkemelerinin Adliye Nezaretine bağlanması 


1917 – Amerika Birleşik Devletleri’nin savaşa iştiraki ve Almanya’ya savaş ilanı(25 Mart) 


1918 – Brest Litovsk Barış Antlaşması (3 Mart) 


1918 – Sultan Reşad’ın vefatı ve Mehmet Vahidettin’in tahta çıkması 


1918 – Bulgaristan’ın savaştan çekilmesi (2 Ekim) 


1918 – Sadrazam Talat Paşa’nın istifası, Ahmed Izzet Paşa’nın sadareti (8 Ekim) 


1918 – Mondros Mütarekesi’nin imzalanması (30 Ekim) 


1918 – Almanya ve Avusturya’nın savaştan çekilmeleri (3 Kasım-4 Kasım) 


1918 – Ahmed Izzet Paşa’nın istifası ve Ahmed Tevfik Paşa’nın sadareti (8 Kasım) 


1918 – Itilaf Devletleri’nin Istanbul önlerine gelerek şehri teslim almaları (13 Kasım) 


1919 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti: Hürriyet ve Itilaf Fırkası’nin iktidara geçmesi 


1919 – Yunanlılar’ın Izmir’i işgali ve Batı Anadolu’da ilerlemeleri (15 Mayıs) 


1919 – Mustafa Kemal Paşa’nın Samsun’a Çıkışı (19 Mayıs) 


1919 – Erzurum Kongresi (23 Temmuz) 


1919 – Sivas Kongresi (4 Eylül) 


1919 – Damat Ferid’in istifası ve Ali Rıza Paşa’nın sadareti (2 Ekim) 


1919 – Amasya Protokolü (22 Ekim) 


1919 – Misak-ı Milli : Milli gaye ve hedeflerin, milli sınırların belirlenerek ilanı (29 Kasım) 


1920 – Mekteb-i Harbiye’nin Ankara’da “Sunuf-ı Muhtelife Zabit Namzetleri Talimgahı” olarak açılması 


1920 – Itilaf işgal kuvvetlerinin Istanbul’daki resmi binalara girmeleri, Son Osmanlı Meclis-i Mebusanı’nın dağıtılması ve kapanması 


1920 – Damat Ferid Paşa’nın sadareti (5 Nisan) 


1920 – Ferid Paşa hükümetinin Mustafa Kemal hakkında idam kararı alması (11 Mayıs) 


1920 – Istanbul Hükümeti’nin Sevr Antlaşması’nı imzalanması (10 Ağustos) 


1920 – Gümrü Antlaşması’nın imzalanması (3 Aralık) 


1921 – Londra Konferansı : Anadolu için söz söyleme hakkının Ankara Hükümeti’nde olduğunun tespiti (27 Ocak – 12 Şubat) 


1921 – II. Inönü Savaşı (31 Mart) 


1921 – Sakarya Meydan Savaşı (3 Eylül) 


1921 – Fransa ile barış (20 Eylül)


1922 – Başkomutanlık Meydan Muharebesi (27 Ağustos) 


1922 – Izmir’in kurtuluşu (9 Eylül) 


1922 – Mudanya Mütarekesi (11 Ekim) 


1922 – Saltanatın Kaldırılması (1 Kasım) 


1922 – Mehmet Vahidettin’in yurtdışına çıkması ve Abdülmecid Efendi’nin halife olarak seçilmesi (16 Kasım) 


1923 – Lozan Barış Antlaşması (24 Temmuz) 


1923 – Ankara’nın başşehir olarak kabulü (13 Ekim) 


1923 – Cumhuriyet’in ilanı (29 Ekim) 


1924 – Halifeliğin Kaldırılması ve Osmanlı hanedan mensuplarının yurtdışına çıkartılmaları (3 Mart )


Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir