Avrupa Hun İmparatorluğu

Kavimler Göçü ile Avrupa’ya taşınan Türkler bölgede teşkilatlı devletler kurmaya başlamışlardı. Bu Devletlerin başında gelen Avrupa Hunları 375-469 tarihleri arasında Avrupa’yı kasıp kavurdu. Balamir önderliğinde Orta Macaristan’a yerleşen Hunlar, Avrupa’da ki ilk teşkilatlı Türk Devletini kurmuşlardır.

Devleti kuran Balamir’den sonra başa geçen Uldız Han Hun İmparatorluğunda geniş bir siyaset islemiştir. Ardından tahta sırasıyla Karaton ve Rua geçmiştir. Rua’nın ölümünün ardından Attila ve Bleda birlikte tahta geçmiş ancak kısa sürede tahtta sadece Attila kalmıştır.

Attila dönemi devletin en parlak dönemi olmuş nitekim Attila Doğu Roma üzerine düzenlediği Balkan Seferleriyle Bizans’ı vergi altına almıştır. Attila, Doğu Roma İmparatorluğu ile 434 yılında Margos, 447 yılında ise Anatolyus Antlaşmaları imzalanmıştır.

Avrupa Hunları bu şekilde bir asır boyuna Avrupa siyasetine yön vermiştir. Türk kültürünü Avrupalara kadar taşıyan Hun İmp. Batı Roma üzerine de seferler düzenlemiş İtalya seferi Roma’yı yoğun bir telaşa sokmuştur. Bu seferin ardından Papa, Attila’nın huzuruna çıkmış ve sefere devam etmemesini istemiştir. Nitekim Attila bunun üzerine seferden vazgeçmiştir. Her ne kadar bu olay Attila’nın seferden vazgeçmesi şeklinde nitelendirilse de aslında bu olay rivayetten öte değildir. Attila, İtalya seferi sırasında çok fazla kayıplar vermiş hatta neredeyse yenilmiştir. Ordusunun verdiği kayıplar ve kavimlerin de isyana kalkışması sonucu Attila bu seferden vazgeçmiştir.

Attila’nın ardından yerine oğulları İlek, Dengizik ve İrnek geçmiştir. Çok fazla kavmi itaat altına alan Avrupa Hun İmparatorluğu, hakimiyetinde bulunan kavimlerin isyanı sonucu 469 yılında yıkılmıştır.

Avrupalı milletler Attila’ya “Tanrının Kamçısı” unvanını vermiştir. Üstelik Attila Almanların Nibelungen destanında Etzel olarak geçmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir